2 túi vải

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Trên máy bay
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 26/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: ANSC
  Hãng: VN
  Tình trạng: Lưu kho

1 túi xách

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện :
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 25/12/2017
 • Mô tả Tình trạng: Lưu kho

1 áo

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện :
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 25/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: C ROOM
  Tình trạng: Lưu kho

1 kính

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện :
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 25/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: C ROOM
  Tình trạng: Lưu kho

1 hộ chiếu

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Khu vực QT đến
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 25/12/2017
 • Mô tả Tình trạng: Lưu kho

1 giấy phép lây xe

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Khu vực QN đến
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 25/12/2017
 • Mô tả Hãng: VN
  Tình trạng: Lưu kho

1 mui che

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Trên máy bay
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 25/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: Khu vực QN đến
  Hãng: VN
  Tình trạng: Lưu kho

1 IPAD

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Trên máy bay
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 25/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: VN321
  Hãng: VN
  Tình trạng: Lưu kho

1 túi đen

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Trên máy bay
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 25/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: VN423
  Hãng: VN
  Tình trạng: Lưu kho

1 điện thoại

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Trên máy bay
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 25/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: C ROOM
  Hãng: VN
  Tình trạng: Lưu kho

1 bịch quần áo

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Trên máy bay
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 25/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: VN287
  Hãng: VN
  Tình trạng: Lưu kho

1 điện thoại

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Trên máy bay
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 25/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: VN285
  Hãng: VN
  Tình trạng: Lưu kho

Gửi thông tin

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (tên viết tắt VIAGS) được thành lập ngày 01/01/2016 trên cơ sở hợp nhất 3 Xí nghiệp dịch vụ mặt đất Niags/Diags/Tiags.